हाम्रो वर्गीकरणको अर्थ

हामी सामान्यतया तथ्यजाँच गरेका सामग्रीहरूलाई लागि चार वर्गमा वर्गीकरण गर्छौँ। ती के हुन् र त्यसको अर्थ के हो?

अपुष्ट सूचना: हामीले सूचना तथ्य हो या मिथ्या हो भन्ने कुनैपनि प्रमाण भेट्न नसकेका सामग्रीहरू।

भ्रामक सूचना: तथ्यजाँच गर्दा कुनै कुरा तथ्य तर केही मिथ्या कुरा भएका सामग्रीहरू।

मिथ्या सूचना: तथ्यजाँच गर्दा मिथ्या प्रमाणित भएका सामग्रीहरू।

feature correct

सही सूचना: तथ्यजाँच गर्दा सही प्रमाणित भएका सामग्रीहरू।